Executive Committee

Executive Committee

Mr. Sharad Mishra

President

Mr. Sandeep Londhe

Vice-President

Mr. Nitin Vyas

Secretary

Mr. Rajesh Bhavsar

Joint Secretary

Mr. Sanjay Chawla

Treasurer

Mr. Madhav Bhat

 

Mr. Kiran Shinde

 

Mr. Pramod Gaikwad

 

Mr. Sachin Shinde

 

Mr. Vonod Mane

 

Mr. Shailesh Patil

 

Mr. Vineet Kankriya, IPP

 

Mr. Rajesh Kshtriya, PP

 

Mr. Nitin Gite, PP